काठमाडौं
  • खुल्ला समय

  • ०९:३० - ०५:०० आइ - शुक्र
  • काम गर्ने समय

  • १०:०० - ०४:०० आइ - शुक्र
2 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

आवधिक बचत  

ब्याज गणनाः दिईएको ब्याज भूक्तानीको शर्त वा अवधि पूरा भएपछि
बिशेषताः एकै पटक बचत गर्न सकिने, अवधि पूरा नभई रकम झिक्न नसकिने तर ब्याज ब्याज भूक्तानीको शर्तअनुसार दिईने