काठमाडौं
  • खुल्ला समय

  • ०९:३० - ०५:०० आइ - शुक्र
  • काम गर्ने समय

  • १०:०० - ०४:०० आइ - शुक्र
5 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

बसाहा बिशेष बचत

ब्याज दरः ८.५० %
न्यूनतम ब्यालेन्सः रु. ५,०००.००
समयावधिः खुल्ला
ब्याज गणनाः दैनिक
बिशेषताः स्वेच्छिक रुपमा जति बेला पनि झिक्न र राख्न सकिने र बन्द गर्न सकिने

5 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

बसाहा सुपर बचत

ब्याज दरः १०.०० %
न्यूनतम ब्यालेन्सः रु. १०,०००.००
समयावधिः खुल्ला
ब्याज गणनाः दैनिक
बिशेषताः स्वेच्छिक रुपमा जति बेला पनि झिक्न र राख्न सकिने र बन्द गर्न सकिने

5 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

महिला उद्यमशील बचत

ब्याज दरः ७.०० %
न्यूनतम ब्यालेन्सः रु. १००.००
समयावधिः खुल्ला
ब्याज गणनाः दैनिक
बिशेषताः स्वेच्छिक रुपमा जति बेला पनि झिक्न र राख्न सकिने र बन्द गर्न सकिने

5 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

खुत्रुके बचत

न्यूनतम ब्यालेन्सः     रु. ५००.००
समयावधिः      १ वर्ष वा सो भन्दा माथि
ब्याज दर:       ९.००%
ब्याज गणनाः   मासिक
बिशेषताः क्रमिक रुपमा बचत गर्न सकिने तर अवधि पूरा नभई रकम झिक्न नसकिने

5 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

लेबी बचत                  

न्यूनतम ब्यालेन्सः     रु. १,०००.००
समयावधिः      १ वर्ष वा सो भन्दा माथि
ब्याज दर:        ६ %              
ब्याज गणनाः   मासिक
बिशेषताः प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने, आपसी समझदारीमा झिक्न सकिने

2 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

शैक्षिक बचत

न्यूनतम ब्यालेन्सः रु. १,०००.००
ब्याज गणनाः मासिक
बिशेषताः स्वेच्छिक रुपमा बचत गर्न सकिने तर अवधि पूरा नभई रकम झिक्न नसकिने

2 नोभ, 2017

By Dibyashwori Savings

आवधिक बचत  

ब्याज गणनाः दिईएको ब्याज भूक्तानीको शर्त वा अवधि पूरा भएपछि
बिशेषताः एकै पटक बचत गर्न सकिने, अवधि पूरा नभई रकम झिक्न नसकिने तर ब्याज ब्याज भूक्तानीको शर्तअनुसार दिईने