काठमाडौं
  • खुल्ला समय

  • ०९:३० - ०५:०० आइ - शुक्र
  • काम गर्ने समय

  • १०:०० - ०४:०० आइ - शुक्र

By Basaha Saving

imageCategory: खाता

३६५ दिने निरन्तर बचत योजना

दैनिक
साँवा एकमुष्ठ भुत्तानी
२५ ९,१२५ १०,०००
५० १८,२५० २०,०००
१०० ३६,५०० ४०,०००
१५० ५४,७५० ६०,०००
२०० ७३,००० ८०,०००
३०० १०९,५०० १२०,०००
५०० १८२,५०० २००,०००
१,००० ३६५,००० ४००,०००
२,००० ७३०,००० ८००,०००
५,००० १,८२५,००० २,०००,०००