काठमाडौं
  • खुल्ला समय

  • ०९:३० - ०५:०० आइ - शुक्र
  • काम गर्ने समय

  • १०:०० - ०४:०० आइ - शुक्र

By Basaha Saving

imageCategory: खाता

२४ महिने एकमुष्ठ भुत्तानी योजना

 

मासिक किस्ता
समय अवधि एकमुष्ठ भुत्तानी
१,८०० २४ महिने ५०,०००
२,७०० २४ महिने ७५,०००
३,६०० २४ महिने १,००,०००
४,५०० २४ महिने १,२५,०००
५,४०० २४ महिने १,५०,०००
६,३०० २४ महिने १,७५,०००
७,२०० २४ महिने २,००,०००
७,२०० २४ महिने २,२५,०००
९,००० २४ महिने २,५०,०००
१८,००० २४ महिने ५,००,०००