काठमाडौं
  • खुल्ला समय

  • ०९:३० - ०५:०० आइ - शुक्र
  • काम गर्ने समय

  • १०:०० - ०४:०० आइ - शुक्र

By Basaha Saving

imageCategory: खाता

शैक्षिक बचत

न्यूनतम मौज्दात:    रु. १,०००.००

ब्याज गणनाः मासिक

बिशेषताः  स्वेच्छिक  रुपमा बचत गर्न सकिने तर अवधि पूरा नभई रकम झिक्न नसकिने

समयावधि ब्याज दर
१ वर्षः ९.५०%
२ वर्षः १०.५०%
३ वर्षः ११.५०%