काठमाडौं
  • खुल्ला समय

  • ०९:३० - ०५:०० आइ - शुक्र
  • काम गर्ने समय

  • १०:०० - ०४:०० आइ - शुक्र

By Basaha Saving

imageCategory: खाता

लेबी बचत                  

न्यूनतम ब्यालेन्सः     रु. १,०००.००

ब्याज दर:        ६ %

समयावधिः      १ वर्ष वा सो भन्दा माथि

ब्याज गणनाः   मासिक

बिशेषताः  प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने, आपसी समझदारीमा झिक्न सकिने

समयावधि ब्याज दर
१ वर्षः १२.००%
५ वर्षः १४.००%
१० वर्षः १८.००%
१० वर्ष भन्दा बढिः आपसी समझदारीमा